Embarcació pròpia per a banc de proves

La fase de test i comprovació és essencial per tal de garantir el bon funcionament dels estris de pesca. Et proporcionem les condicions adequades per portar a terme les proves necessàries del teu utillatge.